• Regulamin

wMrowisku  to sklep internetowy i jednocześnie stacjonarny salon meblowy, dostępny w domenie wMrowisku.eu, prowadzony przez Spółkę wMrowisku Lusa Wójcikowski S. J. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną przy ul. Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 , 02-641 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488465, NIP: 527-270-59-58, REGON: 147002232 

Dane kontaktowe:

wMrowisku Lusa Wójcikowski S.J.

Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 lok. 3

02-641 Warszawa

tel. 511390100 / 225047050

sklep: sklep@wmrowisku.pl

 

Dane do Przelewów:

wMrowisku Lusa Wójcikowski S. J.

Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 lok. 3

02-641 Warszawa

Bank: ING

Nr konta: 27 1050 1054 1000 0091 4277 3739

 

Regulamin zakupów

 

Słownik :

wMrowisku  – nazwa handlowa sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę wMrowisku Lusa Wójcikowski S.J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawrzyńca Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488465, NIP: 527-270-59-58, REGON: 147002232

Sprzedawca – wMrowisku

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie wMrowisku i złożyła zamówienie za jego pośrednictwem.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie wMrowisku;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (np. złożone zamówienia, faktury). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne.

Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym wMrowisku.

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w zamówieniu, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy;

Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego;

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach.

Opinie, Komentarze, Pytania, Odpowiedzi – subiektywna forma wyrażenia odczuć dotyczących produktów dostępnych w sklepie internetowym wMrowisku

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/ Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci gwiazdek, a każdy Towar może otrzymać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek.  

 

Zasady korzystania ze sklepu

 

 1. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego wMrowisku w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej wMrowisku oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego wMrowisku, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego wMrowisku. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego wMrowisku dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie wMrowisku. Świadczenie usług w ramach Konta na wMrowisku.eu ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z wMrowisku dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@wmrowisku.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których wMrowisku jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

 

 1. Aby zarejestrować się w sklepie wMrowisku należy wypełnić formularz poprzez podanie podstawowych danych: imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a wMrowisku, której przedmiotem są usługi świadczone przez wMrowisku na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Rejestracja indywidualnego konta w sklepie internetowym wMrowisku umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu min. wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii zamówień; zarządzenie informacjami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

 1. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego wMrowisku nie wymaga rejestracji poprzez założenie konta.

 

 1. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu internetowego wMrowisku (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@wmrowisku.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 511390100 W reklamacji Użytkownik powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez wMrowisku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z dostępu na stronie wMrowisku oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika.

 

Ceny produktów oraz metody płatności

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej wMrowisku wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 1. Ceny towarów podane na stronie wMrowisku nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej wMrowisku w trakcie składania zamówienia, bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 1. Na każdy sprzedany przez wMrowisku produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie papierowej wraz z zamówieniem. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w wMrowisku produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.
 1. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez wMrowisku ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Wpłata na konto bankowe - Przelew Tradycyjny – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) z ProFormą na której znajduje się numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wMrowisku zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach wMrowisku zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Szybkie płatności OnLine PayU / BLIK / KARTY PŁATNICZE / i inne – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU dzięki którym kupujący mogą łatwo i szybko zapłacić za zakupy, a sprzedający - zarządzać płatnościami.

Pasek_banki_karty_raty_GPay_01_2021(1).png
Raty w systemie ratalnym PayU 
– Podmiotem udzielającym pożyczki ratalnej na zakupy jest jeden z Partnerów pożyczkowych PayU tj. Alior Bank S.A. lub mBank S.A. lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU współpracuje i pośredniczy w zawieraniu umów o pożyczkę.
Pożyczkodawca gwarantuje wniosek w 100% online i w większości przypadków decyzję kredytową w czasie rzeczywistym, zapewnia także bezpieczeństwo danych zgodnie ze standardami branżowymi. Przesyłane informacje są zaszyfrowane, nie są nigdzie zapisywane ani udostępniane osobom trzecim. PayU pośredniczy pomiędzy pożyczkobiorcą a instytucją finansową. Sprzedający nie jest stroną umowy o pożyczkę

Kiedy są dostępne Raty PayU?

Raty PayU są dostępne jeśli Twoje zakupy wraz z kosztami wysyłki mieszczą się w przedziale od 300 do 20 000 zł.

PayU_Raty_RGB.jpg

Raty PayU – Pożyczka 0% - Promocja czasowa do końca czerwca 2021

Umowa o pożyczkę zawierana jest, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej, między pożyczkobiorcą (Klientem) a pożyczkodawcą (Partnerem) tj. Alior Bank S.A. lub mBank S.A. lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł), 10 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł.
Warunki oferty wg stanu na 06.11.2020 r.
O dostępnych aktualnie okresach spłaty Pożyczki 0%, zgodnych z ofertą pożyczkodawców, Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed zawarciem umowy o Pożyczkę 0%.
Powyższe ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.
Regulamin Pożyczki 0% w ramach Rat PayU 
https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/Regulamin_Rat_PayU_0_dla_kupujacego.pdf

Raty PayU – Pożyczka Standardowa

Umowa o pożyczkę zawierana jest, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej, między pożyczkobiorcą (Klientem) a pożyczkodawcą (Partnerem) tj. Alior Bank S.A. lub mBank S.A. lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1645,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 16,86%, oprocentowanie zmienne 6,5%, całkowita kwota do zapłaty: 1833,68 zł, całkowity koszt: 188,68 zł (w tym: prowizja: 107,43 zł, odsetki: 81,25 zł), 16 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 114,60 zł.
Warunki oferty wg stanu na 06.11.2020 r.
O dostępnych aktualnie okresach spłaty Pożyczki, zgodnych z ofertą pożyczkodawców, Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed zawarciem umowy o Pożyczkę
Powyższe ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.

 

Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu wMrowisku stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie wMrowisku składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący/Konsument otrzymuje od wMrowisku automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez wMrowisku dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

 3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a wMrowisku, sklep potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym/Konsumentem a wMrowisku dotycząca zakupu danego produktu w wMrowisku ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w wMrowisku jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta.

 

Płatności:

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty"

Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostawy.

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z wMrowisku.  
 2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w placówkach Poczty Polskiej.
 3. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce „Dostawa”
 4. Czas dostawy produktów przez wMrowisku to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez wMrowisku uzależniony jest od dostępności danego produktu.

wysyłka w ciągu „x” dni – ten produkt będzie wysłany w ciągu X (tu pojawi się liczba) dni. Liczba dni to czas potrzebny od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wystawienia listu przewozowego, sfinalizowania zamówienia i przekazania produktów kurierowi. Nie obejmuje czasu potrzebnego na odbiór przesyłki kurierskiej przez kuriera od sprzedawcy oraz czasu na doręczenie do klienta.

 1. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do siedziby wMrowisku mieszczącej się przy ul. Wawrzyńca Żuławskiego 4/6. O możliwości odebrania zamówionego produktu wMrowisku informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. 
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego wMrowisku w związku z zakupami jest wMrowisku.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Dodatkowo, okazjonalnie, wMrowisku za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty wMrowisku do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

Rozpatrywanie reklamacji z tytułu rękojmi

 1. Produkty dostępne w wMrowisku są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek 
 2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na wMrowisku opisanych jako wyprzedaże czy też wyprzedaż ekspozycyjna.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

3.1 w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@wMrowisku.pl,

3.2 pisemnie na adres wMrowisku podany w danych kontaktowych

 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien  dostarczyć wadliwą rzecz wMrowisku w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji wMrowisku zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. wMrowisku rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni wMrowisku nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta.
 6. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że wMrowisku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez wMrowisku albo wMrowisku nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

Rozpatrywanie reklamacji z tytułu Gwarancji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie wMrowisku. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.  

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres reklamacje@wmrowisku.pl przed jego upływem. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres, który wcześniej zostanie uzgodniony ze Sprzedawcą przed upływem tego terminu.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu oraz za uszkodzone opakowania zewnętrzne. Odesłany towar nie może również nosić śladów użytkowania ani montażu .
 1. W przypadku odstąpienia od umowy wMrowisku zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za produkty zwracane, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). wMrowisku dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności wMrowisku dokona na rachunek z którego była dokonana wpłata lub na rachunek podany przez kupującego, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. wMrowisku ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. 
 2. Materace to produkty zapakowane, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych i zdrowotnych W związku z tym
  zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy
  nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu folii zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).
 3. Konsument  nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi

 1. Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi Opinie mogą być publikowane przez Użytkowników/Kupujących/Konsumentów 
 2. Informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, przy czym powinny odnosić się wyłącznie do cech Towarów i Usług.
 3. Każdy Użytkownik/Kupujący/Konsument przy publikowaniu Opinii, Komentarza, Pytania lub Odpowiedzi jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:
 1. a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego produktu lub usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;
 2. b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie (np. notebook);
 3. c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;
 4. d) należy publikować treści według właściwej klasyfikacji, a zatem pytania powinny pojawiać się w sekcji „Pytania i odpowiedzi Klientów”, a opinie w sekcji „Opinie”;
 5. e) publikowane treści powinny być zgodne z rzeczywistością, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać innych w błąd. Dodatkowo treści te nie mogą naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich i innych przedsiębiorców;
 6. f) wszystkie wpisy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Towaru i Usługi prezentowanych na stronie internetowej wMrowisku. Treści nawiązujące do stron konkurencyjnych, w tym linki do serwisów konkurencji, nie będą publikowane;
 7. g) nie należy publikować ani wymagać od innych jakichkolwiek danych osobowych (np. danych kontaktowych, informacji o adresach dostawy, numerów telefonu, adresów e-mail, imion i nazwisk) ani jakichkolwiek innych danych będących naruszeniem prawa do prywatności;
 8. h) nie należy publikować treści o charakterze reklamowym;
 9. i) nie należy korzystać z narzędzia Komentarze / Opinie / Pytania i Odpowiedzi w celu kontaktu z wMrowisku
 1. Użytkownik/Kupujący/Konsument oprócz publikacji rzeczywistej Opinii, powinien również wystawić ocenę dla konkretnego Produktu lub Usługi. Oceny te będą się składać na ogólny rating produktu, który widoczny jest przy nazwach produktów oraz na kartach produktów, przy czym wysokie oceny polepszają rating produktu, niskie w sposób naturalny go obniżają.
 2. Użytkownik/Kupujący publikuje we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

 

Komunikacja handlowa

 1. Kupujący/Użytkownik/Konsument może zmienić swoją decyzję dotyczącą zgody udzielonej wMrowisku w dowolnym momencie w następujący sposób: Przez kontakt z wMrowisku przy użyciu podanych wcześniej danych kontaktowych.
 2. Po zakupie Towaru lub Usługi, wMrowisku może przekazać Kupującemu /Użytkownikowi informację dotyczące Towarów lub Usług polecanych do użytkowania razem z zakupionym Towarem lub Usługą.
 3. Klient/Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji Handlowych, wysyłając wiadomość na podane wcześniej dane kontaktowe.  

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu, dostępną na stronie wMrowisku

  

Wykorzystanie plików cookie

 1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu, dostępny na stronie wMrowisku

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez wMrowisku będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy wMrowisku, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę wMrowisku.

 

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 1. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@wmrowisku.pl.

 

 

Postanowienia Końcowe

 1. wMrowisku ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej wMrowisku. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w wMrowisku nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 1. wMrowisku może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu wMrowisku. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez wMrowisku, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.